Global Perspectives is sinds schooljaar 2017-2018 een nieuw vak op het Heerbeeck International College (havo en vwo), voor alle leerlingen in het 4e leerjaar.

De basis wordt gevormd door een combinatie van de inhouden en perspectieven van de vakken maatschappijleer, global issues en filosofie, waarbij leerlingen op verschillende schaalniveaus - van lokaal tot wereldwijd – onderzoek doen naar actuele vraagstukken binnen de vier thema’s ‘Rechtsstaat’, ‘Parlementaire democratie’, ‘Verzorgingsstaat’ en ‘Pluriforme samenleving’.
 
  • Dit project draagt bij aan: Culturele bewustwording, multiculturele samenwerking & communicatie
     

VOOR WIE?

Docenten die internationalisering willen integreren in de les rondom maatschappelijke vraagstukken.

WANNEER?

Dit programma loopt het gehele schooljaar.

WAT IS HET DOEL?

De doelstellingen van het vak maatschappijleer vormen de kerndoelstellingen van Global Perspectives, aangevuld met een aantal doelen van global issues en filosofie. Kern is dat leerlingen zich ontwikkelen tot kritische burgers in een wereld waarin nationale grenzen steeds meer vervagen. Er wordt daarom aandacht besteed aan de nodige kennis over politieke structuren en processen, de rechtsstaat en cultuur, maar zeker ook aan individuele meningsvorming en bewustwording van de eigen plaats in de wereld.

Ter voorbereiding op de (academische, internationale) vervolgopleiding en latere werkzaamheden staat niet allen de Engelse taalvaardigheid, maar ook de ontwikkeling van argumentatie-, presentatie-, samenwerkings- en onderzoeksvaardigheden centraal binnen de opzet van Global Perspectives (zie onder Concreet stappenplan). Voortbouwend op de eerdere HIC-leerjaren werken de leerlingen bij dit vak tevens aan de leerjaar-specifieke HIC-competenties ‘nauwkeurigheid’, ‘pro-activiteit’ en ‘zelfreflectie’.

INVULLING

De leerlingen doen gedurende het schooljaar onderzoek naar actuele vraagstukken op vier maatschappelijke terreinen. Passend bij een vak met een internationale invalshoek is de voertaal Engels (spraak en schrift). In iedere roosterperiode hebben leerlingen de keuze uit een aantal zogenaamde ‘cases’, waarin een specifieke onderzoeksvraag centraal staat (bijvoorbeeld ‘hoe zou de Nederlandse samenleving er uitzien zonder wetgeving?’, ‘Hoe democratisch is de wereld in het jaar 2068?’). Individueel of in groepsverband wordt er vervolgens in enkele weken toegewerkt naar een antwoord op deze vraag. In het gehele leerproces ligt de nadruk bij de docentrol meer op coaching dan op directe instructie.
 

Leerlingen stellen een onderzoeksplan op waarin zij het brongebruik, de onderzoeksactiviteiten en bijbehorende planning en taakverdeling onderbouwen, voordat zij daadwerkelijk aan de slag kunnen. Leerlingen zijn daarbij veelal actief buiten het klaslokaal: er wordt projectmatig gewerkt op leerpleinen, waar zij computers te beschikking hebben. Ook worden leerlingen aangemoedigd om hun onderzoek deels buiten de schoolmuren uit te voeren, wat mede wordt gestimuleerd door ‘gastcolleges’ van externe experts of ervaringsdeskundigen. Bij het bepalen van de vorm waarin het antwoord op de onderzoeksvraag wordt gepresenteerd – het zogenaamde ‘eindproduct’, bijv. een onderzoeksverslag, posterpresentatie of film - hebben leerlingen een zekere keuzevrijheid. Dit alles sluit aan bij de wijze waarop de progressie van leerling wordt beoordeeld: op basis van het leerproces en de creatieve eindproducten, niet aan de hand van gestandaardiseerde eindtoetsen.

CONTACT

School
Heerbeeck College
Naam
Dhr. N. van den Bogert
Functie
Docent Global Perspectives & Maatschappijleer
Telefoon
0499 33 62 33
Email
n.vandenbogert@heerbeeck.nl
   

DOWNLOADS