Kennis van vreemde talen vormt de eerste stap richting internationalisering. De meeste scholen kiezen voor Engels, maar ook andere talen zoals Frans of Duits worden aangeboden op basisscholen. Wanneer scholen eerder beginnen met het aanbieden van vreemde talen dan wettelijk verplicht is, worden dit vvto-scholen genoemd. 

Wil je vvto ook invoeren op jouw school?

Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (vvto) wordt vaak gezien als één van de eerste stappen richting internationalisering. 
 

 

LANDELIJKE STANDAARD

1. In alle groepen wordt minimaal 60 minuten per week lesgegeven in het Engels.
2. Er is sprake van een goede doorlopende leerlijn in de school.
3. De leerkrachten zijn adequaat geschoold in de vakdidactiek en hebben een goede beheersing van het Engels.
4. Naast het vak Engels wordt er ook met Content and Language Integrateded Learning (CLIL) gewerkt. Dit betekent dat ook andere vakken in het Engels worden gegeven.
5. Elke leerling heeft aan gerichte internationale activiteiten meegedaan.
6. Vvto is opgenomen in het kwaliteitsbeleid van de school. 
 

Te verwachten eindniveaus
Als een school voldoet aan de landelijke eisen van vvto, dan kan een schatting gemaakt worden van het eindniveau Engels waarmee de leerlingen de school na 8 jaar verlaten. Wil je meer weten over welke methode geschikt is om aan de landelijke vvto-eisen te voldoen? Ga naar de kieswijzer... >.

 
 
VMBO
HAVO
VWO
Luisteren en begrijpen
A1
A2
A2/B1
Interactie
A1
A2
A2/B1
Lezen en begrijpen
A1
A2
A2
Schrijven
A1
A2/B1
A2


Tabel 1. Te verwachten eindniveaus van vvto-leerlingen.

Drie keurmerken
Het Europees Platform heeft drie kwaliteitskeurmerken erkend. Het doel van deze keurmerken is om scholen te begeleiden naar het vormgeven en borgen van goed vvto en daarmee het bereiken van een leerlingniveau dat aanzienlijk hoger ligt dan bij het reguliere Engels in het basisonderwijs in groep 7 en 8 (Eibo).

 

STAPPENPLAN

In dit stappenplan van NUFFIC lees je in detail hoe je vvto invoert.

 

VVTO ENGELS

Is Engels de vreemde taal waarin je lesgeeft? Bekijk dan de NUFFIC materialenlijst. Daarin vind je tips voor de aanschaf van een goede lesmethode en een overzicht van lesmethodes en aanvullende materialen.
 

 

VVTO SCHOLEN IN BRAINPORT EINDHOVEN

In Brainport Eindhoven zijn een aantal scholen al aan de slag met vvto.
 
Wil je meer informatie?
Neem gerust contact op met één van ondertstaande scholen.